LOADING CLOSE

تصدی مرجعیت توسط نااهلان!

مواظبت نمایید تا نااهلی، تصدیِ مرجعیت را در سر نپروراند! زعامت و رهبری دینی به دور از زمینه های ضروری و شرایط لازم، گمراهی مدعی و خواهان آن را به همراه دارد. خواه کاستی در شرایط طبیعی و جسمانی باشد یا در شرایط نفسی و روحی و یا امور جانبی لازم. عاری بودن از هر سستی، ...

ریشه یابی علل برخورد با آیت الله العظمی نکونام / بخش هفتم

«اکثر مدعیان مرجعیت، مقلد هستند نه مجتهد!» در میان جامعهٔ روحانیت، کسانی بوده‌ و هستند که ادعای ولایت ظاهری دارند. اینان تقلید خود از مجتهدان حقیقی و آگاهی بر نظریه‌های آنان را، نشانهٔ شکوفایی نیروی اجتهاد در خود می‌پندارند و خود را فقیه می‌شمرند؛ در حالی که تنها توان حفظ معلومات و احضار آن را ...

ریشه یابی علل بازداشت آیت الله العظمی نکونام / بخش ششم

«تلاش برای تعبیه قوه مفکره، در قانون اساسی» در نظرگاه آیت الله العظمی نکونام، کشور ما به مجلسی متشکل از مجتهدان واقعی و نوابغ کاردان و خبره نیاز دارد که نقش قوهٔ مفکره و نظریه‌پرداز را داشته باشد و این نقص بر قانون اساسی آن وارد است که چنین قوه ای در آن تعبیه نشده ...